MATRIMONY.jpg

MATRIMONY by DOROTHY STURM

SIZE: 10" × 2"

YEAR: 1972

MEDIUM: Graphite on paper

FRAMED: YES

PRICE: SOLD